Wielu nauczycieli poszukuje odpowiedzi na pytanie – sprawdziany z polskiego dla uczniów szkoły podstawowej jakich błędów unikać przy ich opracowywaniu? Okazuje się, że testy online dla uczniów, które mają sprawdzać zdobytą wiedzę w trakcie e-learningu, muszą być dostosowane do trybu pracy, a także specyficznych warunków nauczania, jakie mają miejsce w okresie trwania pandemii.W czasie zdalnego nauczania forma sprawdzianów, powinna być koniecznie dostosowana do panujących warunków. Prawidłowo skonstruowany sprawdzian online z języka polskiego, musi rzetelnie oceniać nabyte przez uczniów umiejętności. Pewnym ułatwieniem mogą być aplikacje i platformy do e-testów, które pozwalają na tworzenie całej bazy pytań. To z nich, następnie losowana jest wybrana partia. Dzięki temu każdy uczeń otrzymuje sprawdzian z języka polskiego z indywidualnym zestawem pytań lub też takim, w którym ich kolejność ulega ciągłej zmianie. Przed rozesłaniem sprawdzianów do uczniów, należy koniecznie ustalić maksymalny czas, jaki potrzebny jest na rozwiązanie danego testu. Warto także uaktywnić dostęp do blokad, m.in. ograniczających nieuczciwość wypełniającego.
Prawidłowo skonstruowane sprawdziany z polskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Jakich błędów unikać przy ich opracowywaniu?W takim narzędziu oceny, jakim jest sprawdzian z języka polskiego, kluczowa jest merytoryczna i rzetelna wartość pytań. Nie mogą one brzmieć niezrozumiale lub dwuznacznie. Nauczyciel języka polskiego, powinien wykazać się kreatywnością i pomysłowością, tworząc takie zestawy poleceń, aby przygotowany przez niego sprawdzian, wymagał od uczniów pełnego zaangażowania i indywidualnego podejścia. Nawet proste pytanie, dotyczące charakterystyki bohatera literackiego, czy też analizy i interpretacji utworu poetyckiego, może być osadzone w jakimś konkretnym kontekście lub w narracji, co kształtuje w uczniach zdolność logicznego i samodzielnego myślenia.
Sprawdziany z języka polskiego w wersji do samodzielnej analizy
Sprawdziany z języka polskiego w wersji online, powinny zawierać pytania nieszablonowe. W trakcie konstruowania testu, nie warto korzystać z gotowych rozwiązań, ale samodzielnie przygotowywać wszystkie pytania i odpowiedzi. W celu faktycznego zweryfikowania wiedzy każdego ucznia, można przygotować interesujący materiał w formie tekstu do analizy. Może on posłużyć, zarówno do oceny posiadanej wiedzy z zakresu gramatyki, stylistyki, czy słowotwórstwa, jak również analizy prozy lub poezji, z określeniem konkretnych zabiegów literackich, jakie zostały użyte w danym utworze. Zamiast wybierać opracowaną szczegółowo w sieci lekturę, warto wykorzystać tekst prozatorski lub poetycki, który nie jest znany uczniom. Skonstruowany w ten sposób sprawdzian nie tylko zmusi ich do samodzielnego myślenia, ale także sprawdzi ich kreatywność i pracę pod presją czasu. 
Sprawdziany z języka polskiego w wersji online, powinny być przygotowywane rzetelnie, merytorycznie i w sposób kreatywny. Warto posłużyć się wtyczkami, blokującymi dostęp do informacji, zawartych w sieci.